آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ریکال دارویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ریکال سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاوریکال دارویی
ریکال کپسول استنشاقی تیوتروپیومریکال دارویی
ریکال محلول حجیم تزریقی سدیم کلراید ۰.۴۵ریکال دارویی
ریکال شربت سیموویتریکال دارویی
ریکال ویال رمدسیویرریکال دارویی
ریکال ویال کلسیم فولینات کمپانی kocak pharmaریکال دارویی
ریکال آمپول کلسی تریول کمپانی Gen ilacریکال دارویی
ریکال قرص سابریل ۵۰۰ میلی گرم/پویش دارو گستر برتر فارسریکال دارویی
***ریکال ویال رمدسیویر/سینا پیشگام دارو نوینریکال دارویی
***ریکال سوسپانسیون پساکونازول /یاراطب خاورمیانهریکال دارویی
در خصوص اطلاع رسانی ریکال آمپول دگزامتازون شرکت زهراویریکال دارویی
***ریکال ویال منیزیم سولفات ۵۰درصد انیستیتو پاستور-سری ساخت ۱۴۰۰۰۵۲۱ریکال دارویی
***ریکال آمپول مسنا ۴۰۰ واریان فارمد-سری ساخت ۱۶۲۰۰۰۲ریکال دارویی
در خصوص اطلاع رسانی ریکال پودر برای سوسپانسیون سفیکسیم فارابیریکال دارویی
***پیرو ریکال ویال بی کربنات سدیم داروپخش-سری ساخت ۱۴۰تا۱۴۷ریکال دارویی
***ریکال الگزیر دیفن هیدرامین عماد-سری ساخت ۹۸۰۹۱RDHELریکال دارویی
***ریکال ویال منیزیم سولفات ۵۰درصد انیستیتو پاستور-سری ساخت ۱۴۰۰۰۶۲۱ریکال دارویی
جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی غیر مجاز Revitraneریکال دارویی
جمع آوری داروی وارداتی فلبوگاما از بازار مصرف به سری ساخت شماره ۹۸M۳۰۹ریکال دارویی
جمع آوری محلول تزریقی مزوتراپی غیر مجاز Haircareریکال دارویی