آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ریکال دارویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
در پاسخ به آزادسازی مجدد هپارین ریکال شدهریکال دارویی
ریکال قرص ارگوتامین سی Migralivریکال دارویی
ریکال قرص ارگوتامین سی Migrasydریکال دارویی
ریکال قرص ارگوتامین سی Cofergoریکال دارویی
جمع آوری داروی وارداتی فلبوگاما از یازار مصرف به سری ساخت شماره ۸۲N۵۱۵ریکال دارویی
بازگشت به ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ هتروریکال دارویی
ریکال قرص ناپروکسن ۲۵۰ میلی گرم شرکت دارویی فاخرریکال دارویی
ریکال ویال اکتمراریکال دارویی
دستورجمع آوری آلرگارد ۲ با ادعای مختص کرونای دلتاریکال دارویی
جمع آوری محلول تزریقی چشمی Eyesun ILM Blue و Eyesun Declineریکال دارویی
جمع آوری سفازولین IBE Pharma-یاراطب خاورمیانهریکال دارویی
ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ هتروریکال دارویی
ریکال داروی دسفرال ۵۰۰ میلی گرمریکال دارویی
***ریکال آمپول میدازولام کیمیدارو سری ساخت A-۹۷۱۴ریکال دارویی
***ریکال سوسپانسیون خوراکی فورازولیدون CHANDRA BHAGAT PHARMA LIMITED- خدمات دارویی رضویریکال دارویی
***ریکال استامینوفن تزریقی شهید قاضیریکال دارویی
***ریکال دکستروز ۵% نیم لیتری کارخانجات داروپخشریکال دارویی
***ریکال محلول تزریقی دکستروز ۳۳/۳% سدیم کلراید ۳/۰% نیم لیتری شهید قاضیریکال دارویی
آنی-ریکال کلیه ویال های تریپتورلین شرکت هتروریکال دارویی
اطلاع رسانی ریکال آمپول آمیودارون ۵۰ میلی گرمریکال دارویی