شرح وظایف و خدمات

تعداد بازدید:۶۵۸

شرح وظایف اداره نظارت بر امور دارویی و دارو های تحت کنترل :

واحد امور داروخانه ها و صدور پروانه:

*      صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی

*    صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی

*   صدور گواهی اشتغال

* تکمیل مدارک مسئول فنی و انتقال سرمایه و جابجایی ارسالی از شبکه ها

*   بررسی مدارک ارسالی از انجمن داروسازان

*   تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی

*  بررسی پرونده جهت ثبت پایان کار داروخانه و مسئول فنی

*  مکاتبات مربوط به مسئول فنی –انتقال سرمایه – جابجایی داروخانه – قائم مقامی و ... و جدید التاسیس

*  ثبت نام تاسیس و محاسبه امتیاز

صدور حواله الکل برای مراکز درخواست کننده در صورت تائید:

*  ثبت کروکی و کارشناسی از مکان داروخانه

* تائید نهایی کروکی انتقال مکان داروخانه تائید شده

*  بررسی محل و تائید کروکی داروخانه های بیمارستانی و نیز بررسی  تغییر مکان داروخانه ها یا انبار ها

*  پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری

* آماده سازی مدارک جهت طرح در کمیسیون ماده 20

*  ابلاغ رای کمیسیون به متقاضیان

* تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده 20 و ارسال به سازمان غذا و دارو 

 بازرسی از داروخانه های تابعه (نظارت بر عملکرد داروخانه های تحت پوشش)

o ارزشیابی  داروخانه های تابعه

ارسال پرونده تخلفات مربوط به داروخانه به کمیسیون قانونی ماده 11 دانشگاه

کارشناسی اقلام غیر مجازو قاچاق مکشوفه از مراکز غیر مجاز توسط نیروی انتظامی و ارائه گزارش

در صورت گزارش یا کشف مکان تولید، توزیع و ارائه اقلام دارویی و آرایشی غیر مجاز اعزام کارشناس و تهیه صورتجلسه کارشناسی

 اخذ شکایات تلفنی – حضوری و مکتوب از داروخانه ها با مراکز غیر مجاز

واحد تدارک و توزیع دارو

یگیری کمبودهای دارویی از طریق شرکت های پخش و وارداتی

اعلام کمبودهای دارویی به قطب کشوری و سازمان غذا و دارو

نظارت بر تهیه و تدارک داروهای یارانه ای ( پیوند، تالاسمی، شیمی درمانی ) و خاص

تقسیم سهمیه های دارویی سازمان غذا و دارو

ارائه تخفیفات دارویی به بیماران دارای شرایط خاص

نظارت بر امور شرکت ها

نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته و ضایعاتی در شرکتهای پخش

نمونه برداری از سری ساخت های اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو

واحد نظارت بر داروهای مخدر و اعتیادآور

· تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

· بررسی نسخ و دفاتر مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان های تحت پوشش دریافت کننده  داروی مخدر

· بررسی نسخ و مدارک بیماران سرپایی

· بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی

· اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو های مازاد بر نیاز

· تحویل دارو به مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج

· بازرسی از مراکز تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی

· دریافت پوکه داروهای مصرف شده توسط مراکز و بیمارستانها و بیماران سرپایی و تطبیق با میزان مصرف

· امحاء پوکه داروهای دریافتی از مراکز ترک اعتیاد ، بیمارستانها و بیماران سرپایی