معرفی مدیر

معرفی مدیر

دکتر حجت تمیزی
دکترای حرفه ای پزشکی

شماره تماس :   42200890
پست الکترونیکی:
h.tamizi@savehums.ac.ir

 

سوابق کاری :

    • نماینده دانشگاه علوم پزشکی قزوین درکمیسیون دانشجوئی شورای اجتماعی استان قزوین
    • مدیردانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
    • مشاوروجانشین معاونت اموردانشجوئی وفرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
    • مسئول دفتربازآموزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
    • مدیر پایگاه انتقال خون شهرستان ساوه
    • رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • دبیر ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • عضوشورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • عضوشورای دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • رابط نهاد مقام معظم رهبری دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • معاون اجرایی بیمارستان شهید مدرس ساوه
    • دبیربرنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • قائم مقام ریاست دانشکده دربرنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • مدیرپایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • دبیرشورای هماهنگی ایثارگران دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • سرپرست بیمارستان شهید مدرس ساوه
    • سرپرست بیمارستان شهدای هفده شهریور ساوه
    • عضوکمیسیون دائمی هیات امناء دانشکده علوم پزشکی ساوه
    • مسئول فنی ایمنی بیمارستان شهید مدرس ساوه
    • سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه