معرفی کارشناسان

پرسنل

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مهندس معصومه ثمری خلج

کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی

رئیس اداره نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

42216172

مهندس محمود فضایلی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

42232443

مهندس مریم منصوری

کاشناس ارشد مهندسی شیمی

کارشناس فراورده های ارایشی و بهداشتی

42237180

مهندس زهرا صالحی

کاشناس ارشد مهندسی شیمی

کارشناس فراورده های ارایشی و بهداشتی

42237180

مهندس علی سرخیل

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی

کارشناسفراورده های غذایی و آشامیدنی

42232443

مهندس مریم جلالی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

42216197

مهندس محدثه قره شیخلو

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

42216197