معرفی کارشناسان

تعداد بازدید:۱۱۶۷

پرسنل

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مهندس مریم جلالی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی

رئیس اداره نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

مهندس محمود فضایلی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

42232443

مهندس معصومه ثمری خلج

کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

مهندس زهرا صالحی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

کارشناس فراورده های ارایشی و بهداشتی

42237180

مهندس ملیحه جلیلی

کارشناسی مهندسی شیمی

کارشناس فراورده های ارایشی و بهداشتی

42237180

مهندس علی سرخیل

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

42232443

مهندس محدثه قره شیخلو

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

شبنم علی اکبری

کارشناس ارشد تغذیه

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

مهندس زهره دوستی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی

کارشناس فراورده های غذایی و آشامیدنی

مهندس مریم امیری

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی

کارشناس صدور پروانه

42216197