آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بسته آموزشی دارویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
داروی اصل و تقلبیداروی اصل و تقلبیبسته آموزشی دارویی
توصیه های عمومی پیشگیری از بروز مسمومیت و مرگ ناشی از قارچهای سمیتوصیه های عمومی پیشگیری از بروز مسمومیت و مرگ ناشی از قارچهای سمیبسته آموزشی دارویی
امحاامحابسته آموزشی دارویی
توصیه های نحوه مصرف داروها در ماه مبارک رمضانبسته آموزشی دارویی
یشگیری-در-مسمومیت-کودکانیشگیری-در-مسمومیت-کودکانبسته آموزشی دارویی
مقاومت-به-آنتی-بیوتیک-هامقاومت-به-آنتی-بیوتیک-هابسته آموزشی دارویی
مصرف-منطقی-آنتی-بیوتیک-هامصرف-منطقی-آنتی-بیوتیک-هابسته آموزشی دارویی
سموم-دفع-آفات-نباتی-و-مواد-شیمیاییسموم-دفع-آفات-نباتی-و-مواد-شیمیاییبسته آموزشی دارویی
راهکارهای-مقابله-با-مقاومت-آنتی-بیوتیکی-چیست؟راهکارهای-مقابله-با-مقاومت-آنتی-بیوتیکی-چیست؟بسته آموزشی دارویی
دلایل-مقاومت-آنتی-بیوتیکیدلایل-مقاومت-آنتی-بیوتیکیبسته آموزشی دارویی
چگونه-با-فرد-مسموم-برخورد-کنیمچگونه-با-فرد-مسموم-برخورد-کنیمبسته آموزشی دارویی
پیشگیری-از-مسمومیت-ناشی-از-منوکسید-کربنپیشگیری-از-مسمومیت-ناشی-از-منوکسید-کربنبسته آموزشی دارویی
پیشگیری-از-مسمومیت-ناشی-از-گزیدگی-جانوران-سمیپیشگیری-از-مسمومیت-ناشی-از-گزیدگی-جانوران-سمیبسته آموزشی دارویی
پیشگیری-از-مسمومیت-ناشی-از-سوء-مصرف-مواد-مخدر،-مواد-محرک-و-الکلپیشگیری-از-مسمومیت-ناشی-از-سوء-مصرف-مواد-مخدر،-مواد-محرک-و-الکلبسته آموزشی دارویی
پیشگیری-از-مسمومیت-با-مواد-غذایی،-قارچ-ها-و-گیاهان-سمیپیشگیری-از-مسمومیت-با-مواد-غذایی،-قارچ-ها-و-گیاهان-سمیبسته آموزشی دارویی
پیشگیری-از-بروز-مسمومیت-ناشی-از-داروهاپیشگیری-از-بروز-مسمومیت-ناشی-از-داروهابسته آموزشی دارویی
اقدامات اولیه در مارگزیدگیاقدامات اولیه در مارگزیدگیبسته آموزشی دارویی
مقاومت آنتی بیوتیکی و کووید ۱۹بسته آموزشی دارویی
آنتی بیوتیکبسته آموزشی دارویی
اضطراب کرونااضطراب کرونابسته آموزشی دارویی