معرفی کارشناسان

پرسنل

مدرک تحصیلی

سمت و مسئولیت

شماره تماس

دکتر فائزه قائم ملکی

دکترای داروساز

سرپرست اداره دارو

42216203

دکتر معصومی

    دکترای داروساز

کارشناس امور دارویی-
شکایات دارویی

42210088

ستاره مهدوی

کارشناس پرستاری

کارشناس امور دارویی و شرکت ها

42216193

لیلا اورنگی

کارشناس پرستاری

کارشناس امور داروهای مخدر

42216174

مهدیه صفری

کارشناس پرستاری

کارشناس امور دارویی داروخانه ها
کارشناس
HIX

42200830

محبوبه سرخیل

کارشناس امور دارویی
کمبود های دارویی

42210088

دکتر نگار ساوجی

دکترای داروسازی

کارشناس امور دارویی و شرکت ها

42216193