معرفی کارشناسان

تعداد بازدید:۱۲۳۸

پرسنل

مدرک تحصیلی

سمت و مسئولیت

شماره تماس

دکتر نگار ساوجی

دکترای داروساز

سرپرست اداره دارو

42216203

دکتر زهرا جعفریان

    دکترای داروساز

 

42210088

دکتر کیمیا بدلانلو

    دکترای داروساز

 

42216193

لیلا اورنگی

کارشناس پرستاری

کارشناس امور داروهای مخدر

42216174

مهدیه صفری

کارشناس پرستاری

کارشناس امور دارویی داروخانه ها
کارشناس
HIX

42200830

دکتر ناهید زرچینی

 

42210088

دکتررشید الدین پیله وری

دکترای داروسازی

 

42216193

دکتر حسین رئیسیان دکترای داروسازی