آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ریکال دارویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ریکال قرص ارگوتامین سی Migrasydریکال دارویی
ریکال داروی دسفرال ۵۰۰ میلی گرمریکال دارویی
ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ هتروریکال دارویی
جمع آوری سفازولین IBE Pharma-یاراطب خاورمیانهریکال دارویی
جمع آوری محلول تزریقی چشمی Eyesun ILM Blue و Eyesun Declineریکال دارویی
دستورجمع آوری آلرگارد ۲ با ادعای مختص کرونای دلتاریکال دارویی
ریکال ویال اکتمراریکال دارویی
ریکال قرص ناپروکسن ۲۵۰ میلی گرم شرکت دارویی فاخرریکال دارویی
بازگشت به ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ هتروریکال دارویی
جمع آوری داروی وارداتی فلبوگاما از یازار مصرف به سری ساخت شماره ۸۲N۵۱۵ریکال دارویی
ریکال قرص ارگوتامین سی Cofergoریکال دارویی
***ریکال آمپول میدازولام کیمیدارو سری ساخت A-۹۷۱۴ریکال دارویی
ریکال قرص ارگوتامین سی Migralivریکال دارویی
در پاسخ به آزادسازی مجدد هپارین ریکال شدهریکال دارویی
ریکال ویال های رمدسیویر-بسته بندی ۱۰ عددی شرکت داروپخشریکال دارویی
ریکال داروهای نیمودپین و سابریلریکال دارویی
ریکال فراورده Ronulin Rریکال دارویی
توقف مصرف انسولین Ronulin Rریکال دارویی
ریکال فراورده Ronulin R با شماره سری ساخت ۱۶EL۰۰۲ریکال دارویی
ریکال کلیه سری های ساخت داروی آمفوتریسین-بی لیپوزومال کمپانی هتروریکال دارویی