***ریکال محلول تزریقی دکستروز ۳۳/۳% سدیم کلراید ۳/۰% نیم لیتری شهید قاضی