تأکید بر لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC جهت داروی انسولین