ابلاغ شرح وظایف و خدمات قابل ارائه مسئولین فنی در داروخانه-وزیر