لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC برای داروی ایورمکتین