انتشار اطلاعیه ADR شماره ۱۲۰با عنوان"هشدارهای ایمنی در رابطه با مصرف ضد التهاب های غیر استروئیدی در بارداری"