در خصوص ریکال محلول الکل طبی ۷۰% با نام تجاری ویرا